ROLI I PARTNERITETEVE SOCIALE NË MUNDESIMIN E BALANCIMIT PUNË- FAMILJE DHE BARAZISE GJINORE

ROLI I PARTNERITETEVE SOCIALE NË MUNDESIMIN E BALANCIMIT PUNË- FAMILJE DHE BARAZISE GJINORE
 
Inline image 2
 
Periudha e zbatimit: 15/12/2015 – 14/12/2016
 
Roli i Partnerëve Socialë në Mundësimin e Balancimit Pune- Familje dhe Barazisë Gjinore
BiznesAlbania është partner i Shoqatës sllovene të Punëdhënësve në zbatimin e projektit NDRYSHIMI I MENDESIVE TRADICIONALE PËRMES MARRËVESHJEVE KOLEKTIVE NË BALLKANIN PERËNDIMOR – ROLI I PARTNERITETEVE SOCIALE PËR BBALANCIMIN  E PUNËSIMIT TË PUNËS DHE FAMILJES DHE BARAZISË GJINORE.
Qëllimi i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin dhe të forcojë njohuritë e partnerëve socialë dhe grupeve të tjera të synuara (punëdhënësit dhe punonjësit në sektorin privat, vajzat e shkollës, publikun e interesuar) mbi rëndësinë e masave për të balancuar jetën ne punë dhe familje si dhe kompleksitetin e barazinë gjinore në mënyrë që të ndryshojë ngadalë mentalitetin tradicional dhe të thyejnë stereotipat në Ballkanin Perendimor, domethënë përmes dialogut social / marrëveshjeve kolektive dhe kështu të kontribuojnë në suksesin ekonomik.
 
Objektivat e përgjithshme të projektit janë:
  • Përshtatja e dialogut social per te ndryshuar sfidat qe lidhen me punësiminin dhe punën, si p.sh. pajtimi i jetës së punës dhe familjes, barazia gjinore, përfshirja aktive dhe puna e denjë;
  • Forcimi i kapaciteveve te partnerëve socialë në vendet pjesëmarrëse për të kontribuar në dialogun social kombëtar dhe evropian.
Partneret e  projektit:
Organizatat e Punëdhënësve:
BiznesAlbania – Shoqata e Punëdhënësve  te Shqiperise
HUP – Shoqata Kroate e Punëdhënësve
BCM – Konfederata e Biznesit në Maqedoni
UPCG – Federata e Punëdhënësve të Malit të Zi
PS – Shoqata Serbe e Punëdhënësve
 
Sindikatat:
ZSSS – Shoqata e Sindikatave të Lirë të Sllovenisë
SSM – Federata e Sindikatave të Maqedonisë
UFTUM – Unioni i Sindikatave të Lirë të Malit të Zi
CATUS – Konfederata e Sindikatave Autonome të Serbisë
KSSH – Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë
Associates:
Partner social europian ndër-industrial:
BUSINESSEUROPE
NHS – Sindikatat e Pavarura të Kroacisë
Me mbështetje nga:
EARS – Bashkimi i Shoqatës së Punëdhënësve të Republikës Srpska

On September 13th, 2017, posted in: Njoftime by

Comments are closed.