Takim me Ministrin

Misioni i BiznesAlbania


Krijohet:
• Për të nxitur ekonomikisht punësimin dhe mjediset e politikës sociale, të nevojshme për të mbështetur dhe për të zhvilluar sipërmarrjen e lirë dhe ekonominë e tregut;
• Për të siguruar një forum kombëtar dhe për të sjellë së bashku, interesat e organizatave kombëtare të punëdhënësve dhe anëtarëve të tyre si dhe për të promovuar politika social-ekonomike të inicuara nga sipërmarrja;
• Për të ndihmuar, këshilluar dhe ofruar shërbimet përkatëse dhe informacion për anëtarët, për të vendosur dhe mbajtur kontakte të përhershme midis tyre, si dhe për të koordinuar interesat punëdhënësve në nivel ndërkombëtar, veçanërisht në kuadër të ILO-s, IOE, BUSINESSEUROPE dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare;
• Për të nxitur dhe të mbështetur përparimin dhe forcimin e organizatave të pavaruara të punëdhënësve dhe për të rritur kapacitetet e tyre të shërbimeve për të gjithë anëtarët;
• Për të informuar opinionin publik dhe për të nxitur qeverisësit të kuptojnë e zbatojnë kërkesat e sipërmarrjes shqiptare;
• Për të lehtësuar dhe nxitur shkëmbimin dhe transferimin e informacionit, përvojës dhe të praktikave të mira ndërmjet anëtarëve.

Projekti : “Itineraret ndërkufitare për fuqizimin e sistemit turistik dhe zhvillimin e turizmit” Ky projekt është i programit IPA ndërkufitar dhe synon nxitjen e një oferte të vazhdueshme turistike dhe kulturore , zgjerimin dhe diversitetin e ofertave për rrugët turistike dhe kulturore rreth liqenit të Shkodrës , Podgoricës ku në fokus të vecantë është liqeni i Shkodrës, për nxitjen dhe krijimin e modeleve të reja dhe cilesore të ofertës turistike në liqenin e Shkodrës , fuqizimin e kapacitetve për target grupet e synuara nëpërmjet krijimit të një klime pozitive sa më të mirë ekonomike.
IOE është Organizata Ndërkombëtare e Punëdhënësve, e cila është krijuar në vitin 1920 , sot përbëhet nga anetarë të 150 organizatave kombëtare të punëdhënësve në 143 vende të botës dhe keshillues në rajonet e Europe , Amerike , Afrike, Azia .
(DECP) është Programi i Bashkëpunimit te Punedhënësve të Hollandez është një partneritet publik-privat i themeluar në vitin 2005 nga punëdhënsit Hollandezë dhe Ministria e Punëve të Jashtme të Hollandës .
BUSINESSEUROPE, ose e quajtur ndryshe, Konfederata e Biznesit Evropian, është zëri i më shumë se 20 milionë kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha. Anëtarët BUSINESSEUROPE's janë 40 federata qendrore industriale dhe të punëdhënësve nga 34 vende, duke punuar së bashku për të siguruar rritjen dhe konkurrencën në Evropë.